Validované datové úložiště (VDU)

Cloudové řešení pro organizaci
Ukládání, sdílení, vyhledávání
Výměna dokumentů, záznamů a dolování dat
Effichem 5.0 On premise

Charakteristiky a funkce

Použitelnost napříč obory – v průmyslu, administrativě, obchodu. Doporučeno pro silně regulované prostředí – pro farmaceutický průmysl a zdravotnictví, ISO 17025 akreditované laboratoře, a výrobce a dodavatelé zdravotnických prostředků. Urychlení přípravy na audity a inspekce zákazníků a státních autorit.
Obecné
 • Webová aplikace, data v cloudu
 • Konfigurovatelná struktura dat, workflow, role, práva, schvalovací procesy, včetně el. podpisů
 • Filtrování a full-textové vyhledávání v meta-datech, v dokumentech a v záznamech
 • Emailové notifikace
 • Dolování obsahu dat a statistické vyhodnocení
Možnosti zpracování souborů
 • Řízení souborů s možností: (i) bez verzování, (ii) s verzováním, (iii) s verzováním a přes workflow a (iv) dokumenty propojené na workflow jiné EffiChem aplikace (LIMS, QMS)
 • Typy zpracovávaných souborů: MS Word, Excel, PowerPoint, PDF, TXT, obrázky: PNG, JPG, BMP)
 • Editace Word a Excel souborů přímo v prostředí VDU, bez nutnosti stažení na stanici klienta
Dolování dat
 • Shewhartův regulační diagram
 • Hotelling T2 diagram
 • Dendrogram
 • Analýza hlavní komponent (Principal Component Analysis), včetně cross-validace
Bezpečnost, integrita dat a dohledatelnost
 • Shoda s požadavky GAMP 5, 21 CFR Part 11, Annex 11 EU GMP
 • Shoda s požadavky ISO 17025
 • Funkcionality: Audit trail (revizní stopa), Historie záznamu, El. záznamy a podpisy, Podpis historie

Ukázky verze EffiChem 5.0 On premise

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/2__Vzorky_a_výsledky.png

Vzorky

Moduly Vzorky a Výsledky jsou nejčastěji používané funkční moduly a umožňující automatické vyhodnocování naměřených výsledků oproti Specifikaci. Specifikace může být číselná, např. ≥98.0% a ≤ 102.0%, nebo textová – např. Bílý prášek, nebo Vyhovuje/Nevyhovuje – např. Shoda s referenčním IČ spektrem. Vzorky v modulu se mohou řídit dle konfigurovatelných workflow – workflow QC, akreditovaná laboratoř, výzkum a vývoj, atp.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/3__Odchylky_detail.png

Detail Odchylky

Detail odchylky zobrazuje automaticky přidělené identifikační číslo a popisné údaje jako je název odchylky, systém kvality, datum zjištění, iniciátor, koordinátor, popis odchylky, klasifikace, odpovědná osoba, příčina, CAPA, informování zákazníka, závěr a schválení.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/3__Postupy_-_výběr_validace.png

Výběr validačního parametru

Výběr parametru k validaci z modulu Metody – umožnuje vybrat validační parametr jako je Opakovatelnost, Správnost, Linearita, Reprodukovatelnost, Selektivita, Mez detekce a stanovitelnosti, Robustnost, Citlivost a Slepý pokus, a to více algoritmy, pokud existují.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/3__Vzorky_a_výsledky_detail.jpg

Detail Vzorku a Výsledků

Detail vzorku zobrazuje popisné informace jako je název, číslo šarže, datum přijetí, požadovaný termín skladovací podmínky, zákazník, atd. Tabulka Výsledky ukazuje testované parametry, jejich jednotky, požadovanou specifikaci, naměřené hodnoty a reportovanou hodnotu parametru, hodnocení oproti požadované specifikaci, požadovanou a vypočtenou hodnotu RSD, zapsal, zkontroloval, a další údaje.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/4.-Linearita-graf.png

Vyhodnocení  Linearity

Ukázka grafického vyhodnocení Linearity – v modulu metody, na záložce Grafické vyhodnocení, je zobrazena závislost mezi koncentrací a měřenou veličinou. Pro detailnější vyhodnocení lze využít Graf reziduí resp. informace na záložce Vyhodnocení a Podpůrná statistika.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/5.-Opakovatelnost-graf.png

Graf vyhodnocení  Opakovatelnosti

Ukázka grafického vyhodnocení dat z Opakovatelnosti – v modulu metody, na záložce Grafické vyhodnocení, jsou na x-ové ose vyznačeny koncentrační úrovně a na y-nové ose odchylky měření pro průměrné hodnoty na dané úrovni. To reprezentuje variabilitu resp. opakovatelnost metody.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/1.-Plocha-1.png

Základní Pracovní plocha

Pracovní plocha je rozcestník, ze kterého lze otevřít jednotlivé funkční moduly – Vzorky, Výsledky, Řízenou dokumentaci, Měřidla, Referenční materiály, Odchylky, Změny, CAPA, Statistiku, atd.. Plochu lze konfigurovat na úrovni uživatele – zobrazené ikony, jejich pořadí, barevné schéma a jazyk.

Přínosy Validovaného datového úložiště (VDU):

Před:

SOUBORY NA DISKU

Po:

VALIDOVANÉ DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ

Bezpečnost

Riziko nechtěného smazání. Nelze zjistit, kdo soubor smazal.

Soubory nelze smazat. Lze pouze přesunout do koše. Je dohledatelné, kdo a kdy soubor přesunul. Soubory lze obnovit.

Historie a Revizní stopa (Audit trail) není k dispozici

Revizní stopa (Audit trail) a Historie souboru k dispozici. Historie obsahu je k dispozici, pokud je soubor vložen v režimu „S verzováním“.

Vyhledávání:

Pomocí nástrojů MS Windows resp.
MS Office – vyhledává v obsahu souboru po jednom

Vyhledávání napříč všemi složkami VDU (dle práv):
– v názvech souborů
– metadatech
– full-textově v obsahu souborů.
Výstup vyhledávání ve snadno srozumitelné podobě

Sdílení a práva (správa):

Sdílení pouze s interními uživateli
Náročná údržba práv (změny a odchody uživatelů)

Sdílení s interními i externími uživateli
Snadná správa práv

Proces se soubory - workflow:

Workflow není k dispozici

Zpracování souboru dle konfigurovatelného workflow, s verzováním nebo bez Automatické notifikace z workflow na email.

Dolování dat:

Není k dispozici

Je možné

Validace software:

Nelze zajistit

Zajištěna

Rozdíly VDU proti EffiChem 5.0 DMS

EffiChem 5.0 DMS

Validované datové úložiště (VDU)

Charakteristika:

Řízená dokumentace a školení

Datové úložiště

Zpracovávané soubory:

MS Word

MS Word, Excel, PowerPoint, TXT, PDF, JPG, PNG, BMP

Proces editace:

Stažení souboru na stanici – editace – nahrání na server

Editace v prostředí VDU na serveru – bez stahování a nahrávání

Sdílení dat:

Pouze s interními uživateli (stejná firma/doména)

I s externí uživateli, např. s dodavateli a zákazníky (nastavitelné právy a přístupy)

Objem zpracovávaných dat:

Desítky tisíc souborů

Miliony souborů

Dolování dat:

Ne

Ano

Ukázky nového Validovaného datového úložiště (VDU)

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2022/03/1__VDU_pracovní_plochaX.jpg

VDU pracovní plocha

Uživatelsky definovatelná struktura adresářů, náhled na složky a soubory ve zvoleném adresáři, oblíbené soubory, označené soubory, označené složky a složky, full-textové vyhledávání a revizní stopa.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2022/03/2__VDU_pracovní_plocha_-_různé_formáty_souborůX.jpg

VDU pracovní plocha

Různé formáty zpracovávaných souborů: soubory Word, Excel, PDF, TXT, obrázky a výpočtové soubory.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2022/03/4__Editace_word_souboruX.jpg

Editace word souboru

Editace Word dokumentu přímo v prostředí VDU.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2022/03/5__Editace_excel_souboruX.jpg

Editace excel souboru

Editace Excel souboru přímo v prostředí VDU.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2022/03/7__Volba_data-mining_výpočtuiX.jpg

Volba data-mining výpočtu

Dendrogram, Hotelling T2, Hotelling CPK, Shewhart diagram, PCA, PCA Cross validation, PCA Leave One Out.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2022/03/8__Dendgrogram_grafX.jpg

Dendgrogram graf

Příklad výpočtu dendrogramu a grafické zobrazení výsledku

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2022/03/9__PCA_grafX.jpg

PCA graf

Příklad výpočtu PCA (Pcincipal Compúonent Analysis) a grafické zobrazení grafu hlavní komponent – PC1, PC2 a PC3.