Validace metod

validační kriteria, která lze s našim software vyhodnocovat, jsou:

 • Opakovatelnost
 • Správnost
 • Linearita
 • Reprodukovatelnost
 • Selektivita/Spe­cificita
 • Mez detekce / Mez stanovitelnosti
 • Robustnost
 • Citlivost
 • Rozsah
 • Střední přesnost
Validace metod - Plná validace.jpg

Opakovatelnost

Opakovatelnost je přenost stanovená za nejlepších možných podmínek (tzn. v jedné laboratoři, stejným analytikem, na stejném přístroji, během jenoho dne, pokud je to možné) a měří velikost náhodné chyby zahrnutou ve výsledcích metody. Statisticky představuje přesnost rozptylu výsledků kolem průměru, bez ohledu na to, jak správně průměr reprezentuje správnou hodnotu měřené veličiny. V software EffiValidation je možno zvolit ze dvou následujících způsobů stanovení opakovatelnosti:

 • Po úrovních z vícenásobného měření
 • Z paralelních měření

Po úrovních z vícenásobného měření: výsledky opakovaných měření, naměřené na dané koncentrační úrovni, se vkládájí do řádků. Každý řádek reprezentuje jednu koncentrační úroveň. Příklad je uveden níže:

Validace metod - Opakovatelnost - Data.jpg

Opakovatelnost se počítá jako směrodatná odchylka a relativní směrodatná odchylka na každé úrovni (řádku). Opakovatelnost metody se vypočte jako půlovaný rozptyl/směrodatná odchylka

Validace metod - Opakovatelnost - Vyhodnocení.jpg

Software EffiValidation navíc automaticky testuje data na přítomnost odlehlých bodů (testy dle Cochrana, Grubbse a Dixona) a na normalitu. Výsledky testů jsou uvedeny na dalších záložkách v okně Vyhodnocení, tj. na záložkách Cochran, Grubbs, Grubbs párový, Dixon a Normalita:

Validace metod - Grubbs.jpg
Validace metod - Normalita (Komolgov).jpg

Správnost

Správnost reprezentuje míru shody mezi výsledky měření a správnou/vztaž­nou/referenční hodnotou. Pokud statistické testování ukáže že rozdíl mezi výsledky zkoušení a referenční hodnotou není statisticky významný, daná validovaná metoda může být považována za správnou. Pokud rozdíl statisticky významný je, metoda neposkytuje správné, ale zkreslené výsledky (výsledky zahrnující systematickou chybu). V software je implementováno několik způsobů jak správnost vyhodnocovat v závislosti na situaci:

 • Omezený koncentrační rozsah – rekonstituce vzorku možná
 • Omezený koncentrační rozsah – referenční materiál k dispozici
 • Velký koncentrační rozsah – slepý pokus k dispozici: t-test
 • Velký koncentrační rozsah – slepý pokus k dispozici: regresně
 • Velký koncentrační rozsah – slepý pokus není dispozici: t-test
 • Velký koncentrační rozsah – slepý pokus není dispozici: regresně
 • Srovnání dvou metod/laboratoří: t-test po úrovních
 • Srovnání dvou metod/laboratoří: t-test na rozdíl výsledků
Validace metod - Správnost.jpg

Linearita

Linearita metody je schopnost metody (v rámci určitého rozsahu) měžit výsledky přímo uměrné koncentraci (množství) analytu ve vzorku. Statisticky vzato Linearita metody popisuje stupeň lineární závislosti mezi výsledky měření a koncentrací. Pro hodnocení Linearity je možno v software EffiValidation použít následující metody:

 • Korelační a QC koeficient
 • ANOVA na těsnost proložení
 • Významnost kvadratického členu – F-test
 • Znaménkový test
Validace metod - Linearita.jpg

Reprodukovatelnost

Reprodukovatelnost je přesnost metody získaná na nejhorších možných podmínek (tzn. v různých laboratořích, různými analytiky, s použitím různých přístrojů, v dlouhém časovém intervalu) a měří velikost náhodné chyby zahrnutou ve výsledcích metody. Statisticky představuje přesnost rozptylu výsledků kolem průměru, bez ohledu na to, jak správně průměr reprezentuje správnou hodnotu měřené veličiny. V software EffiValidation je nutno zvolit ze dvou následujících způsobů nebo situací vyhodnocení reprodukovatel­nosti:

 • Data k dispozici
 • Výsledek k dispozici

Selektivita/Spe­cificita

Selektivita je schopnost metody poskytovat signál, který je selektivní pro danou sledovonou proměnnou (tj. koncentraci sledovaného analytu). Pokud metoda je selektivní, je vliv potenciálních interferentů (matrice) na výsledky zanedbatelný. Pokud je vliv interferentů významný, metoda za selektivní považována být nemůže. Pro hodnocení selektivity je možno zvolit mezi následujícími možnostmi:

 • Porovnání kalibračních přímek
 • Porovnání výsledků se standardem
 • Porovnání výsledků s měřením bez interferentu
Validace metod - Selektivita.jpg

Mez detekce / stanovitelnosti

Mez detekce je úroveň, nad kterou může být signál naměřený pro vzorek věrohodně odlišen od slepého pokusu, to znamená že od této úrovně lze provést kvalitativný stanovení. Mez stanovitelnosti je úroveň, nad kterou lze provést s dostatečnou věrohodností kvantitativní stanovení. Obě meze se stanovují jako násobky směrodatné odchylky signálu slepého pokusu, z kalibrační přímky nebo z šumu signálu v chromatografii. Na vyhodnocení se používá některá z následujících me­tod:

 • 3s – IUPAC
 • 3s – Každý vzorek korigován na slepý pokus
 • 3s – Kontinuálně měřený slepý pokus
 • Z kalibrační přímky
 • Ze signálu slepého pokusu v chromatografii
Validace metod - Mez detekce.jpg

Robustnost

Robustnost je odolnost metody vůči malým změnám v nastavení experimentálních podmínek (např. změnám pH mobilní fáze v kapalinové chromatografii, změnám v teplotě detektoru v plynové chromatografii, atd.). Robustnost se nejčastěji vyhodnocuje pomocí plánovaného pokusus. V software EffiValidation jsou dva výpočetní algoritmy:

 • Dongův algoritmus
 • AOAC s vyhodnocením
Validace metod - Robustnost.jpg

Citlivost

Citlivost je definována dle IUPAC jako změna signálu s jednotkovou změnou koncentrace/množ­ství (to je směrnice kalibrační přímky). Alternativně, citlivost se stanovuje jako minimální rozdíl v koncentraci dvou vzorků, které lze s danou emtodou věrohodně rozlišit. Na vyhodnocení citlivosti lze použít dva přístupy:

 • Z kalibrační přímky
 • Minimální stanovitelný rozdíl ve validované vlastnosti (koncentraci)

Rozsah

Rozsah charakterizuje koncentrační rozsah, ve kterém byly validační parametry jako je opakovetelnost, správnost, linearita, atd., vyhodnoceny a ověřeny.

Střední přenost

Střední přesnost charakterizuje rozptyl výsledků zkoušení kolem průměru, zapříčiněný náhodnou chybou. Data na vyhodnocení střední přesnosti by měla být zaznamenána za podmínek mezi podmínkami stanovení Opakovatelnosti a reprodukovatel­nosti, tj. například různými analytiky, na stejném přístroji, ve středně dlouém časovém období.

Chromatografický systém způsobilosti

Chromatografické parametry systému způsobilosti se používají na ověření dostatečnosti chromatografického systémua, t.j. na ověření separace, tvaru píků, opakovetelnosti nástřiků, apod. V software EffiValidation je možno si vybrat mezi dvěma způsoby hodnocení systému způsobilosti.

Ph.Eur.:

 • Teoretický počet pater – PhEur
 • Rozlišení – PhEur
 • Faktor symetrie – PhEur

FDA:

 • Kapacitní faktor
 • Rozlišení
 • Chvostování
 • Teoretický počet pater


TRIAL verze ke stažení

Reference:

Další reference

Zpravodaj

Pokud chcete dostávat EffiChem zpravodaj, vložte Vaši emailovou adresu.